สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 3
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 29
เดือนนี้ 77
เดือนที่แล้ว 161
ทั้งหมด 84,722
 
 

 

          คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2547  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2547  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน  3 ยุทธศาสตร์  ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ อปท. เสนอ  โดยยุทธศาสตร์ที่ 3  แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท.  กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท.ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ  ในท้องถิ่น  จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center  ให้ครอบคลุม 75 จังหวัดการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เป็นกิจการที่ กกถ. กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (29) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ทั่วประเทศ

          ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในลักษณะของการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายฯ