ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างองค์กร
ที่ตั้งสำนักงาน
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
แผนพัฒนาสามปี 57-59 (เพิ่มเติม ฉ.1)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ปี 58-60
แผนการดำเนินงาน ปี 57
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้ 1052
สัปดาห์นี้ 6112
สัปดาน์ที่แล้ว 8883
เดือนนี้ 27446
เดือนที่แล้ว 39991
ทั้งหมด 2736850
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ(ฉ.2) พ.ศ.2548
2 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547
3 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3) พ.ศ.2543
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.2) พ.ศ.2543
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2548) พ.ศ.2526
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.พ.ศ.2540
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.3)พ.ศ.2549
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.พ.ศ.2545
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.2548
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2543
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ พ.ศ.2548
ทั้งหมด 63 ฉบับ