ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างองค์กร
ที่ตั้งสำนักงาน
คู่มือประชาชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
แผนพัฒนาสามปี 57-59 (เพิ่มเติม ฉ.1)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ปี 58-60
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล
วันนี้ 305
เมื่อวานนี้ 1560
สัปดาห์นี้ 14318
สัปดาน์ที่แล้ว 14013
เดือนนี้ 49333
เดือนที่แล้ว 52726
ทั้งหมด 2975996
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500
2 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2553
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ(ฉ.2) พ.ศ.2548
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3) พ.ศ.2543
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.2) พ.ศ.2543
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2548) พ.ศ.2526
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.พ.ศ.2540
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.3)พ.ศ.2549
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.พ.ศ.2545
ทั้งหมด 66 ฉบับ