ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนงาน/โครงการ
โครงสร้างองค์กร
ที่ตั้งสำนักงาน
คู่มือประชาชน
แผนการดำเนินงาน ปี 58
กรอบยุทธศาสตร์ ฯ อปท.จ.สตูล 59-61
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2561
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557(เพิมเติม ฉ.1)
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา อบจ.สตูล
วันนี้ 1090
เมื่อวานนี้ 1484
สัปดาห์นี้ 8542
สัปดาน์ที่แล้ว 9249
เดือนนี้ 40180
เดือนที่แล้ว 48533
ทั้งหมด 3071898
Untitled Document
ระเบียบ/กฎหมาย
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500
2 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2553
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ(ฉ.2) พ.ศ.2548
5 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.3) พ.ศ.2543
7 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.(ฉ.2) พ.ศ.2543
8 ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2541
9 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.6 พ.ศ.2548) พ.ศ.2526
10 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
11 ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา อบจ.พ.ศ.2540
12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.พ.ศ.2548
13 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.3)พ.ศ.2549
14 ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของ อปท.(ฉ.2)พ.ศ.2549
15 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.พ.ศ.2545
ทั้งหมด 66 ฉบับ