จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 324
เมื่อวานนี้ 2113
สัปดาห์นี้ 5104
สัปดาน์ที่แล้ว 2590
เดือนนี้ 14863
เดือนที่แล้ว 33924
ทั้งหมด 4750863
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2011)
2 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว55)
3 สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ (มท 0809.4/ว1232)
4 การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) (มท 0891.4/ว1222)
5 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 (มท 0808.2/ว1223)
6 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (มท 0891.4/ว1213)
7 การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (มท 0801.1/ว13)
8 การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (มท 0802.2/ว1130)
9 การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย (มท 0810.4/ว38)
10 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (มท 0804.5/ว1959)
11 การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 (มท 0809.6/ว1220)
12 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มท 0803/ว1214)
13 แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มท 0810.3/ว1208)
14 การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) (มท 0809.2/ว1206)
15 การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1209)
ทั้งหมด 240 ฉบับ