จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 154
เมื่อวานนี้ 568
สัปดาห์นี้ 5390
สัปดาน์ที่แล้ว 5236
เดือนนี้ 10599
เดือนที่แล้ว 22737
ทั้งหมด 4806384
Untitled Document
หนังสือสั่งการ
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ไฟล์ข้อมูล
1 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3 แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
5 เรื่อง ขอให้ อปท ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล
6 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
7 แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
9 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (มท.0809.5/ว35)
10 ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (มท.0808.2/ว2873)
11 ระเบียบ การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช้าที่พักของหน่วยงานรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
12 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการ อบจ. กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560
14 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย
15 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 242 ฉบับ